Avís legal

Informació legal

Barcelona Centre Financer Europeu és una associació constituïda el 10 de juny de 1991, a l’empara del que preveu la Llei 191/64, del 24 de desembre, i de les disposicions legals que la desenvolupen. Figura inscrita en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 12841.

L’accés al web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu i a la informació relativa a qualssevol dels productes i serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis que s’ofereixen des del web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització. Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. L’Associació Barcelona Centre Financer Europeu es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i seran aplicables a tots els usuaris del web des d’aleshores.

Els continguts del web, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant. L’Associació Barcelona Centre Financer Europeu es reserva el dret d’introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu quan ho consideri oportú, així com impedir-hi o restringir-hi l’accés de manera temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

L’Associació Barcelona Centre Financer Europeu compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el web escollits, així com altres característiques o preferències de navegació de l’usuari en la primera sessió. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció és personalitzar la navegació de la manera esmentada abans. Si vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies.

Propietat intel·lectual i industrial

El web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu, les pàgines que comprèn i la informació o elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu és titular o llicenciatària legítima.

L’Associació Barcelona Centre Financer Europeu no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines del web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu quan la titularitat d’aquests no corresponia a l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu.

Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres esmentades abans, creacions i signes distintius, sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari es podrà baixar, o fer-ne una còpia, aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu.

Es prohibeix, llevat dels casos en què ho autoritzi expressament l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a una pàgina web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu diferents de la pàgina principal del seu web, accessible a l’adreça URL http://www.barcelonacentrefinancer.com, o la que el substitueixi en el futur, així com presentar la pàgina web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu o la informació que conté sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

L’Associació Barcelona Centre Financer Europeu no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen a les pàgines del web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

L’Associació Barcelona Centre Financer Europeu no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeix mitjançant enllaços, hipervincles o links al web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu, llevat d’autorització expressa d’aquesta darrera.

L’Associació Barcelona Centre Financer Europeu i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat pel que fa a la informació, els continguts de qualsevol tipus, els productes i els serveis oferts o prestats a través del web de la Associació Barcelona Centre Financer Europeu per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu grup econòmic i, en especial, pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i els usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu.

Ni l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de l’Associació Barcelona Centre Financer Europeu; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.